Jak se stát studentem?

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se koná pravidelně v dubnu.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů
  • přijímací řízení se řídí platnými právními předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • předpoklady ke studiu daného oboru prokáží uchazeči motivačním pohovorem
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením

Zdravotní způsobilost:

Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru posuzuje podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium ji předkládá spolu s přihláškou ke studiu. Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – 3. kolo

Ve školním roce 2017/2018 budou žáci přijímáni v rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví do školního vzdělávacího programu (ŠVP):

GAST – hotelnictví s turismem.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole je 25.

Přihlášku ke studiu je nutné podat nejpozději do 9. června 2017. Součástí řádně vyplněné přihlášky musí být lékařem vyplněná zdravotní způsobilost ke studiu. Přihláška se podává na tiskopisu MŠMT.

Termín 3. kola přijímacího řízení je 19. června 2017.

Přijímací zkouška se nekoná. Přijímací řízení se koná formou osobního pohovoru s uchazečem a zákonným zástupcem.

Kritériem přijímacího řízení je osobní pohovor a v případě počtu přihlášek, který převyšuje kapacitní možnosti přijetí do školy, průměrný prospěch z 8. a 9. třídy ZŠ.

3. kolo přijímacího řízení – informace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Den otevřených dveří proběhne 23.11.2017 a 25.1.2018. Těšíme se na návštěvu.

ŠKOLNÉ

Roční školné na Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. činí 19 500 Kč, tj. 1 625 Kč měsíčně.

Údaje pro platbu školného:

ČÍSLO ÚČTU: 1043071399/0800

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo žáka

KONSTANTNÍ SYMBOL: 0558

Vedení školy vždy vyjde žákům vstříc a nabídne individuální možnosti placení školného. Řada žáků si školné hradí z finančních prostředků, které získají po absolvování zahraniční odborné praxe.