Jak se stát studentem?


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se koná pravidelně v dubnu.

Podmínky pro přijetí ke studiu:

  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů
  • přijímací řízení se řídí platnými právními předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • předpoklady ke studiu daného oboru prokáží uchazeči motivačním pohovorem
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením

Zdravotní způsobilost:

Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru posuzuje podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium ji předkládá spolu s přihláškou ke studiu. Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – 1. kolo

Ve školním roce 2018/2019 budou žáci přijímáni v rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví do školního vzdělávacího programu (ŠVP):

  • GAST – hotelnictví s turismem.
  • ŠVP Stevard/stevardka – GLOBAL

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 1. kole je 90 z toho 60 na ŠVP GAST – hotelnictví s turismem a 30 na ŠVP Stevard/stevardka – GLOBAL.

Přihlášku ke studiu je nutné podat nejpozději do 1. bžezna 2018. Součástí řádně vyplněné přihlášky musí být lékařem vyplněná zdravotní způsobilost ke studiu. Přihláška se podává na tiskopisu MŠMT.

Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete:

3. kolo přijímacího řízení – informace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Den otevřených dveří proběhne 23.11.2017 a 25.1.2018. Těšíme se na návštěvu.

ŠKOLNÉ

Roční školné na Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. činí 19 500 Kč, tj. 1 625 Kč měsíčně.

Údaje pro platbu školného:

ČÍSLO ÚČTU: 1043071399/0800

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo žáka

KONSTANTNÍ SYMBOL: 0558

Vedení školy vždy vyjde žákům vstříc a nabídne individuální možnosti placení školného. Řada žáků si školné hradí z finančních prostředků, které získají po absolvování zahraniční odborné praxe.