Jak se stát studentem?

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Podmínky pro přijetí ke studiu:

    • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
    • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů
    • přijímací řízení se řídí platnými právními předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením

Zdravotní způsobilost:

Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru posuzuje podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium ji předkládá spolu s přihláškou ke studiu. Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 – 2. kolo

2. kolo přijímacího řízení – informace

3. kolo přijímacího řízení – informace

ŠKOLNÉ

Roční školné na Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. činí 19 500 Kč, tj. 1 625 Kč měsíčně.

Údaje pro platbu školného:

ČÍSLO ÚČTU: 1043071399/0800

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo žáka

KONSTANTNÍ SYMBOL: 0558

Vedení školy vždy vyjde žákům vstříc a nabídne individuální možnosti placení školného. Řada žáků si školné hradí z finančních prostředků, které získají po absolvování zahraniční odborné praxe.